Statuten, Huishoudelijk Reglement & Stalreglement

Statuten

Voor de statuten dient u op volgende link te klikken: Statuten Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant

 

Huishoudelijk Reglement

Subafdeling Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant, afdeling Bergen op Zoom

Gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering te Bergen op Zoom, 22 januari 2014

Bij 4, artikel 2: in 2019: bijdrage aan NBV € 60,00; bijdrage aan vereniging de Wal van Brabant: € 20,00

1. Algemeen

(zie art. 1 statuten)

Art. 1.

De statuten van de vereniging tot bevordering der Bijenteelt, afdeling Bergen op Zoom zijn vastgelegd in de akte van oprichting op 27 maart 2008. De statuten zijn richtinggevend voor het Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van afspraken en regels.

Art.2

Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement worden tijdens de Algemene Ledenvergadering ter vaststelling aan de leden voorgelegd.

2. Doel

(zie art. 2 statuten)

Art. 1.

De vereniging treedt in haar functie als organisatie ter bevordering van de imkerij als vertegenwoordiger op van haar leden op het gebied van de imkerij in de ruimste zin van het woord. Door het lidmaatschap van de vereniging wordt een lid geacht, voor de duur van zijn/haar lidmaatschap, de vereniging onherroepelijk volmacht te verlenen om als zijn/haar vertegenwoordiger op te treden.

Art.2.

Als zodanig heeft de vereniging de bevoegdheid om voor en namens haar leden en met uitsluiting van eigen optreden van de leden ondermeer.

 1. overeenkomsten aan te gaan met andere verenigingen, rechtspersonen of organisaties voor zover dat binnen het raamwerk van de begroting valt.
 2. samen te werken en/of overleg te plegen met derden omtrent te houden imkerevenementen Art.3.

Op alle in verenigingsverband te houden activiteiten in welke vorm ook, zijn regels en voorwaarden van toepassing welke de N.B.V. hebben voorgeschreven.

 

3. Bestuur

(zie art. 11 statuten)

Art. 1.

Het bestuur is belast met het -namens de leden- besturen van de vereniging volgens de daartoe opgestelde statuten.

Art.2.

Zoals vermeld in de statuten bestaat het bestuur uit een oneven aantal personen met een minimum van drie. De vereniging streeft naar een aantal van 7 bestuursleden.

Art.3.

Zoals vermeld in de statuten treden bestuursleden elke driejaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is zodanig opgesteld dat

 

voorzitter, secretaris en penningmeester in verschillende jaren aftreden.

Volgens de statuten zijn de aftredende bestuursleden terstond herkiesbaar.

Art.4.

De voorzitter, vice- voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

Bij een gecombineerde functie van secretaris-penningmeester, dient een ander bestuurslid te worden benoemd als lid van het dagelijks bestuur. Bij tussentijds aftreden dienen de bescheiden van de vereniging ingeleverd te worden.

Functie voorzitter:

*Is het eerste, officiële aanspreekpunt van de vereniging en de vertegenwoordiger naar buiten; "Vervult een actieve rol in de contacten met overheden (gemeente etc.);

*Stimuleert de eenheid binnen de vereniging ;

"Leidt vergaderingen en bereidt deze voor samen met andere bestuursleden ;

"Ziet toe op een correcte toepassing van de statuten ;

"Coördineert de taken van de overige bestuursleden

 

Functie vice-voorzitter

"Taken zoals vernoemd bij de voorzitter bij diens afwezigheid

 

Functie secretaris

"Zorgt voor de administratie van de vereniging zoals correspondentie, verslagen, archivering etc. ;

*Legt de besluiten van de vergadering vast;

"Verzorgt in- en uitgaande post, jaarverslagen en dergelijke ;

"Houdt de ledenadministratie bij ;

"Is het schriftelijk aanspreekpunt (in- en extern) van de vereniging ;

"Bereidt vergaderingen voor (waaronder agenda );

"Houdt de inventarislijst bij van verenigingseigendommen ;

"Houdt de internetsite bij.

 

Functie penningmeester :

"Is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging ;

"Houdt de administratie van inkomsten en uitgaven bij ;

"Brengt aan bestuur en leden verslag uit van de resultaten ;

"Stelt de begroting en financieel jaarverslag op ;

"Is het financieel aanspreekpunt van de vereniging (in-en extern);

"Doet geen hogere financiële uitgaven c.q. gaat geen verplichtingen aan hoger dan €300,00 zonder voorafgaande accordering van het dagelijks bestuur van de vereniging ;

"Heeft goedkeuringsverantwoordelijkheid vooraf voor financiële uitgaven en aangaan van verplichtingen door bestuur en leden van de vereniging ;

"Uitzonderingen hierop zijn de uitgaven door bestuursleden t.b.v. de uitoefening van de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden (zoals papier, portokosten, reiskosten,    e.d);

"legt verantwoording af aan de kascommissie.

 

Art.5.

Alle vorderingen op de vereniging moeten worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging. Door de penningmeester geschieden alle betalingen van de vereniging.

Art.6.

Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging dienen binnen één maand bij de penningmeester van de vereniging te worden ingediend ; zij dienen te zijn vergezeld van toelichting op het doel van de uitgaven en van deugdelijke bewijzen.

Art.7.

Wanneer er met de auto ten behoeve van de vereniging gereden is, wordt een km vergoeding betaald overeenkomstig het fiscaal toegestane onbelaste km tarief. De vergoeding van andere kosten is ter beoordeling van het bestuur.

Art.8.

De kosten welke zijn gemaakt voor een onderzoek naar veronderstelde handelingen in strijd met de reglementen, komen ten laste van de partij, waarvan is gebleken, dat deze in strijd met de reglementen heeft gehandeld.

Art.9.

Overtollige geldmiddelen worden op een interest dragende spaarrekening belegd. Andere beleggingen zijn niet toegestaan.

 

4. Leden en soorten van lidmaatschap; verwerving van lidmaatschap

(zie art. 5 statuten)

Art. 1.De vereniging kent: leden, gastleden en ereleden.

De leden zijn onderverdeeld in :

 • Gewone leden
 • Gezinsleden
 • Jeugdleden
 • Aspirant-leden


Gezinsleden

Dit zijn leden, die wonen op hetzelfde adres als een gewoon lid ; zij betalen een lagere contributie, omdat ze geen tijdschrift ontvangen.

 

Jeugdleden 

Een jeugdlidmaatschap geldt tot het jaar dat de leeftijd van 18 jaar is bereikt.

Personen, die een verzoek tot toelating als lid van de vereniging hebben ingediend en die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, dienen een schriftelijke toestemming van één der ouders of verzorgers van de betrokkene te overhandigen.

 

Aspirant-leden 

Zijn personen met een jaar gratis lidmaatschap van de NBV, omdat zij de basiscursus volgen. Aspirant-leden, die geen lidmaatschap hebben bij een andere subafdeling, worden verzocht gedurende dit jaar lid te worden van de vereniging.

Na het gratis lidmaatschap van een jaar worden zij gevraagd of ze lid van de NBV willen worden, en, indien dit nog niet het geval is, lid van de vereniging willen worden.

 

Gastleden 

Zijn gewone leden van een andere vereniging/subafdeling van de NBV.

Aspirant- en gastleden hebben geen stemrecht.

 

Ereleden

Indien het bestuur van de vereniging oordeelt dat een natuurlijk persoon zich voor de vereniging, dan wel voor de imkerij in het algemeen, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan deze persoon op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen voor een benoeming als lid van verdienste. Een dergelijke voordracht kan geschieden door tenminste tien stemgerechtigde leden van de vereniging, mits tien dagen voor de datum van de ALV, het secretariaat van de vereniging van die voordracht schriftelijk in kennis is gesteld. Benoeming als lid van verdienste geschiedt met meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

Art.2.

De jaarlijkse contributie van de NBV en de vereniging is als volgt opgebouwd :

Een gedeelte is voor de NBV (in 2013 is dat bedrag € 60,-);

Een kleiner gedeelte is voor de subafdeling de Wal van Brabant, dus de vereniging (in 2013 is dat bedrag € 15,-).

De contributie wordt gedeeltelijk vastgesteld tijdens de ALV in Wageningen (NBV), en gedeeltelijk tijdens de ALV in Bergen op Zoom.

Art.3.

Donateurs

Personen, rechtspersonen en organisaties die de bijen een warm hart toedragen en een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging willen doen, worden door het secretariaat van de vereniging geregistreerd. De jaarlijkse minimale donatie wordt per jaar vastgesteld tijdens de ALV (in 2013 : 20 €).

Men is donateur op de datum waarop het bestuur over de toelating als zodanig heeft beslist. Donateurs worden uitgenodigd voor alle activiteiten van de vereniging en voor de ALV, maar hebben geen stemrecht.

 

5. Algemene Ledenvergadering

(zie art. 16 statuten)

Art. 1.

Het hoogste bestuursorgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Art.2.

De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle stemgerechtigde leden van de vereniging, welke als zodanig staan ingeschreven bij de vereniging, tenminste één maand voor de datum van een te houden Algemene Ledenvergadering.

Art. 3.

 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zuiks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brietjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een der stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
 2. Behalve in gevallen, waar statuten of Huishoudelijk Reglement anders bepalen, is een persoon gekozen of een voorstel aangenomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Bij staken van de stemmen heeft een herstemming plaats, staken dan wederom de stemmen, dan beslist het lot in geval van keuze van persoon, terwijl bij zaken het voorstel is verworpen.

Art.4.

Voorstellen en te behandelen onderwerpen kunnen door de leden of werkgroep op de agenda van de Algemene Ledenvergadering worden geplaatst, mits daartoe tenminste één maand tevoren een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van de vereniging is ingediend.

Een tijdens de vergadering ingediend verzoek of voorstel kan door de voorzitter worden overgenomen of aangehouden.

Art.5.

Voor bestuursfuncties kunnen kandidaten gesteld worden door het bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden. De namen van de kandidaten moeten tenminste één maand voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat zijn ingediend, vergezeld van tien handtekeningen van de stemgerechtigde leden en een bereidverklaring van de kandidaat ten opzichte van de bepaalde functie. De betrokken kandidaat dient lid te zijn van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging is bevoegd kandidaten voor het bestuur voor te dragen, welke ook lid van de vereniging dienen te zijn.

Een lijst van verkiesbare bestuurskandidaten, alsmede de herkiesbare bestuursleden, dient door de secretaris aan alle stemgerechtigde leden ter hand te worden gesteld, tenminste tien dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering.

Art.6.

Het verenigingsbestuur is bevoegd in tussentijds ontstane bestuursvacatures te voorzien Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering dient het eventueel tijdelijk benoemde bestuurslid alsnog bij gewone meerderheid van stemmen definitief te worden gekozen.

Art.7.

De voorzitter leidt alle bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen.

Hij zorgt voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere reglementen en bepalingen. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter waar.

Art.8.

Tot de taak van het verenigingsbestuur behoort ondermeer:

 1. het uitleggen van de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen, alsmede de uitvoering van besluiten, één en ander voor zover dit niet aan anderen is opgedragen en behoudens in gevallen, waarin de delegatie daartoe niet is gedaan aan de ingestelde commissies.
 2. de zorg voor de naleving van de verplichtingen door de vereniging aangegaan, alsmede de uitvoering van de door de vereniging op zich genomen taken, alsmede regelende en vertegenwoordigende functies.
 3. het beheer van de geldmiddelen, waartoe in het bijzonder de penningmeester gehouden zal zijn, middels het voeren van een gerede boekhouding.
 4. de benoeming van commissies, voor zover dit niet is opgedragen aan of voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.
 5. de beslissing omtrent toelating van leden, voor zover dit niet aan de Algemene Ledenvergadering is voorbehouden.
 6. de zorg voor voorlichting en publiciteit, zowel binnen de vereniging als daarbuiten.
 7. de beslissing in competentie geschillen.

6. Ledenbestand

Het is niet toegestaan het e-mail- en postadressenbestand van de leden van de vereniging te gebruiken. Dit gebruik is alleen toegestaan aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

Leden die een interessant artikel of een belangrijke mededeling betreffende het bijenhouden willen verspreiden, kunnen dit schriftelijk melden bij het secretariaat; het dagelijks bestuur beslist of het verder verspreid wordt.

 

7. Functionarissen

(zie art. 19 statuten)

Art. 1.

Het bestuur is bevoegd om onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te laten uitvoeren door een werkgroep (zie art.2 ) Deze werkgroep wordt door het bestuur benoemd.

Art.2.

De vereniging kent onder meer de navolgende commissies/functionarissen:

 1. Stal beheerders
 2. Kascommissie
 3. Gezondheidscoördinator
 4. Mentoren

Alle commissies/functionarissen van de vereniging worden ingesteld en benoemd door het bestuur.

 

8. Reglement bijenstallen

Dit is een zelfstandig reglement. Het wordt als bijlage toegevoegd aan dit huishoudelijk reglement.

 

9. Algemeen

Het bestuur van de vereniging beslist in alle gevallen, waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien ; deze besluiten dienen bekrachtigd te worden tijdens de Algemene Ledenvergadering door een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

***********************************************************************************************************************

 

Algemeen Reglement 

betreffende de gemeenschappelijke bijenstallen en instructieruimte van bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant

 

Bergen op Zoom, oktober 2015


Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant heeft 2 gemeenschappelijke bijenstallen, een in Bergen op Zoom / Halsteren en een in Ossendrecht ;de instructieruimte bevindt zich naast de stal in Ossendrecht.


1. De gemeenschappelijk bijenstallen en instructieruimte zijn en blijven in eigendom, in beheer en onder toezicht van Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant.
2. Het bestuur van vermelde vereniging claimt hierop alle rechten en neemt de plichten op zich.
3. Het bestuur vraagt een of meer van haar leden of door het bestuur gemachtigde niet-leden van de vereniging om als beheerder op te treden. Deze wordt/worden als aanspreekpunt namens het bestuur benoemd.
4. Alleen leden en door het bestuur gemachtigde niet-leden hebben het recht tot het betreden van de percelen. Zij dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen:
a. om bijenvolken in de verenigingsstal te plaatsen, dient men vooraf toestemming te krijgen van de beheerder;
b. toestemming is ook vereist voor het organiseren van cursussen, vergaderingen, excursies etc.;
c. het maximale aantal in de stal te plaatsen volken is 3 per locatie, op voorwaarde dat er voldoende plaats is. Bij onvoldoende plaats wordt dit maximale aantal van 3 volken teruggebracht naar 2, zo nodig naar 1. De andere volken, of meer volken dan 3, kunnen, in overleg met de beheerder, buiten de stal op het terrein worden geplaatst;
d. als er tussen september en eind april voldoende ruimte is in de bijenstallen, kunnen er in overleg met de beheerder, meer volken geplaatst worden;
e. men laat in de bijenstallen en instructieruimte aanwezige bezittingen van derden onaangeroerd;
f. uiterste voorzichtigheid met open vuur en roken is vereist bij droogte, m.n. gedurende de zomermaanden.
5. Bij het werken in de bijenvolken dient men overlast voor de omgeving te voorkomen.
6. Het voeren van de bijenvolken dient bij voorkeur net voor het invallen van het duister in de avond plaats te vinden. Het laten slingeren van voer en/of voedingssupplementen dient voorkomen te worden; hygiënisch werken is een must om roverij en ziektes te voorkomen.
7. Leeg gevlogen kasten of korven die dode volken bevatten, dienen direct van het terrein verwijderd te worden om mogelijke besmetting van andere volken te voorkomen.
8. Kasten of korven die niet door bijen bewoond zijn, dienen afgesloten en met het vlieggat naar de achterzijde opgeslagen te worden.
9. Halverwege de maand juli, en uiterlijk eind augustus dient iedereen, die een of meerdere bijenkasten in de verenigingsstal of op het terrein heeft staan, een varroabehandeling uit te voeren, dan wel te starten. Dit om varroabesmetting van andere volken te voorkomen. Het verdient aanbeveling om deze behandelingen in overleg met de beheerder, en liefst ook in overleg met de collega-imkers, die in de stal ook bijenkasten hebben staan, uit te voeren.
9. Elk schadegeval en/of onvolkomenheid moet direct aan de beheerder gemeld worden en zal door de (mede)veroorzaker hersteld of vergoed dienen te worden.
10. Elk lid, maar toch zeker de van de verenigingsstal gebruikmakende leden, verplichten zich, in overleg met de beheerder, tot het mede in goede staat houden van de stallen, de instructieruimte en de omgeving en zonodig te helpen bij het onderhoud en het aanbrengen van verbeteringen ; bijv. bij de afrastering en het hek van het terrein.
Eenmaal per jaar zal op een nader bekend te maken datum een z.g. “klusdag” worden georganiseerd, waarop tenminste eenieder die gebruik maakt van de bijenstallen, verzocht wordt mee te komen helpen aan het opruimen en het onderhoud van de stallen, de beplanting en de omgeving. Deze datum wordt ruim van te voren bekend gemaakt via brief, mail of bestuursbericht.
11. Een ieder die zich op het terrein begeeft, dient zich ten allen tijde te kunnen legitimeren.
12. Bij overtreding van dit reglement heeft het bestuur, c.q. de beheerder, het recht om in te grijpen en passende maatregelen te nemen.
13. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, zal de beheerder, na overleg met het bestuur, passende maatregelen nemen.


Stalbeheerders

 • Bergen op Zoom / Halsteren 

-  Johan Termorshuizen - tel. 06 5345 0234 - email  johantermorshuizen@hetnet.nl

 

 • Ossendrecht 

-  Johan Termorshuizen - tel. 06 5345 0234 - email  johantermorshuizen@hetnet.nl


-  Stan Verhaert - tel. 0164 673 448 - email  cverhaert@ziggo.nl

 

 

Bergen op Zoom, januari 2017.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Marja Bastiaansen-Van Tiggelen


Penningmeester:
Ellen van Beers


Secretaris:
Goof Hagens
Vlietweg 14, 4704 RB Roosendaal

bijenhoudersdewalvanbrabant@gmail.com